+46 732 020 059
sales@GOmeasure.se

Salgs – og Leveringsbetingelser

 1. Anvendelse
  De almindelige vilkår, der er beskrevet nedenfor, vil være gældende mellem GOmeasure (CVR: 38375962) og Kunden, medmindre de er fraveget ved anden skriftlig aftale. ”Produkter”, betyder hardware, software og/eller serviceydelser specificeret på vores tilbud, ordrebekræftelser, proforma fakturaer eller fakturaer udsendt af GOmeasure til hvilke disse betingelser er vedhæftet. Produkterne er solgt (eller tilbudt til salg i tilfælde af tilbud) af GOmeasure til kunden. Dette er gældende uagtet, hvad kunden måtte have skrevet i sin ordre eller godkendelse af tilbud og uagtet specielle betingelser fremstillet af kunden, for eksempel i kundens generelle indkøbsbetingelser. GOmeasure kan ikke stilles til ansvar for, hvorvidt Kunden overholder dansk og international lovgivning, herunder ophavsret, persondataret og strafferet, ligesom GOmeasure heller ikke skal rådgive herom eller kontrollere Kundens overholdelse heraf.
 1. Priser og gyldighed
  Medmindre tilbuddet angiver andet, er alle priser i DKK og uden moms, eksklusiv importtold og andre afgifter og skatter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter og andet.
 1. Omkostninger til transport og forsikring til Danmark og Sverige
  Med mindre andet er aftalt, er omkostningerne til transport og forsikring i Danmark og Sverige påbekostning af kunden. Leverancer sker efter den nyeste version af Incoterms EXW, medmindre andet er aftalt.
 1. Valutakursudsving> +/- 2%
  I tilfælde af et tilbud er GOmeasure berettiget til at justere priserne, hvis den officielle valutakurs på tidspunktet for leveringen afviger mere end 2% fra den valutakurs der var på den dato, hvor tilbuddet blev sendt. Sidstnævnte valuta er fastsat til 100.
 1. Betalingsbetingelser
  Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske 30 dage netto fra fakturadato. Er der indgået anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til Forfaldsdato, har GOmeasure krav på morarenter på 1% pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen, samt krav på betaling af rykkergebyr på 100,00 DKK. GOmeasure forbeholder sig ejendomsretten af produkter købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 1. Leveringstid
  Hvis intet andet er aftalt finder levering sted snarest muligt. GOmeasure kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a) Ved ændring af ordren efter kundens ønske b) Ved ændring af den forventede leveringstid fra underleverandører c) I tilfælde af force majeure
 1. Mangler
  GOmeasures ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 1 år fra den dag, produktet blev leveret. GOmeasures forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede produkt er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af forskrifter producenten af produktet har leveret. Herudover påtager GOmeasure sig ikke yderligere ansvar for det leverede produkt, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. GOmeasure påtager sig under ingen om-stændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og projektering foretaget af tredjemand.
 1. Produktansvar
  GOmeasure er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i kundens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde GOmeasure ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
 1. Ansvarsbegrænsning
  I intet tilfælde er GOmeasure ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
 1. Reklamations- og undersøgelsespligt
  Det påhviler kunden senest ved modtagelsen, at foretage en grundig undersøgelse af, om produktet er kontraktmæssigt. Kunden er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og kunden kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Kunden kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis kunden undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som kunden ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Kunden er forpligtet til at dække GOmeasures omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler som GOmeasure ikke hæfter for.
 1. Databeskyttelse og Fortrolighed
  Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele GOmeasure, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge GOmeasure erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentlige tilgængelige. Kunden skal omgås og opbevare førnævnte oplysninger forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more